Per mitjà del present document (conjuntament amb tots els documents que s'hi esmenten) s'estableixen les condicions per les quals es regeix la compra de productes i serveis a la web de TARANNÀ COSMÈTICA NATURAL (en endavant, els "Termes i Condicions").

Et preguempreguem que llegeixis atentament tots els "Termes i Condicions" referenciats en el present document, accessibles a través dels links disposats a aquest efecte i al peu de pàgina de tots els apartats de la web de WWW.TARANNACOSMETICS.COM (en endavant, la Web. )

En fer una comanda a través del web consenteixes a quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Contractació, per les Condicions d'ús, per la nostra Política de Privacitat, per la nostra Política de Cookies, pel que si no hi estàs d'acord amb totes les Condicions i Polítiques, no has de contractar a través d'aquesta pàgina web.

Tots els "Termes i Condicions" podrien ser modificats. És la teva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) seran les que li siguin aplicables.

 

2 - Identificació de les parts contractants

Les presents condicions generals de contractació dels productes i serveis oferts a la web de TARANNÀ COSMÈTICA NATURAL són subscrites, d'una banda,

Per Anna Casasampera Brun, amb DNI 39381968-B (en endavant, "TARANNÀ") amb domicili al Carrer Nou, 17 baixos, CP 08241 Manresa, Barcelona, Espanya.

I, d'una altra, pel Client del producte final / servei. Les dades del, en el cas de venda al Client consumidor (Client particular), seran de caràcter personal i seran els que aquest hagi facilitat en el Lloc Web durant el procés de compra o bé al registrar-se de manera voluntària. I, en el cas de venda a professionals del sector de la merceria (el Client professional), les dades seran facilitades a través del formulari de registre que TARANNÀ ha posat a la seva disposició, requisit indispensable per poder efectuar qualsevol compra per als professionals del sector .

S'entén per Client a qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts per TARANNÀ o per intermediació del lloc web o que es registri com a Client del lloc web.

En introduir el Client directament totes les dades incloses en els formularis continguts en el present lloc web:

(I) Acceptes l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat;

(II) Acceptes i entens que recaigui directament i exclusivament sobre tu mateix la responsabilitat sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades ja que TARANNÀ no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat del Client;

(III) Reconeixes ser major d'edat i que ostentes la capacitat jurídica i d'obrar necessària per tal de subscriure els productes i / o serveis oferts per TARANNÀ o per intermediació de TARANNÀ en el Lloc Web;

(IV) Entens i acceptes que són necessaris per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del lloc web.

En el cas que el Client facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incomplet o si TARANNÀ tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, TARANNÀ podrà denegar l'accés i / o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts, productes i / o serveis.

 

3 - Objecte del contracte

TARANNÀ és un portal web l'activitat consisteix a vendre als seus clients una àmplia varietat de productes de cosmètica i higiene natural.

El contracte té per objecte la regulació de les relacions comercials que sorgeixin entre TARANNÀ, i els clients que subscriguin o contractin els productes i / o serveis oferts per TARANNÀ a través del lloc web o plataformes assimilades (com ara Amazon, Facebook, Instagram...).

 

3.1 - Termes i condicions
Com ja s'ha exposat en el punt primer del present document, les presents condicions generals de contractació han de complementar-se i formen part integrant de la Política de Privacitat, de la Política de Cookies, (en endavant tot això serà denominat conjuntament com els Termes i Condicions) així com amb aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d'aplicació.

Els Termes i Condicions han estat elaborades per TARANNÀ de conformitat amb la normativa d'aplicació, en especial, d'acord amb el que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

 

3.2 - Acceptació

La contractació de qualsevol dels productes i / o serveis oferts per TARANNÀ o per intermediació de TARANNÀ en el Lloc Web significa l'acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part del Client.

 

3.3 - Productes i serveis

Els productes i serveis que en l'actualitat s'ofereixen des de la web s'agrupen en:

Venda de productes de cosmètica natural. Cremes, xampús, desodorants, maquillatge, cremes solars, mascaretes, entre d'altres.

Programa de fidelització de TARANNÀ per a usuaris registrats amb l'objecte de beneficiar-se de varietat de promocions i ofertes del catàleg de productes de TARANNÀ, podent acumular punts que podràs canviar per un descompte.

El programa de fidelització es complementarà de forma paral·lela amb diferents ofertes per dates especials o bé a través d'altres promocions de productes.

Servei d'Atenció al Client amb l'objectiu de donar suport tècnic en els processos del lloc web.

Sense perjudici de la relació anterior, TARANNÀ informa que els productes i / o serveis que ofereix en el Lloc Web vénen detallats de forma més extensa en la pàgina principal i en cada secció dins del lloc web.

 

 4 - Disponibilitat dels productes

Totes les comandes de productes estan subjectes a disponibilitat d'aquests. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, TARANNÀ es reserva el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar.

Si el Client no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, el Client pot optar per esperar que la comanda estigui complet per a l'enviament d'aquest o bé per l'anul·lació parcial o completa d'aquest.

Si el Client fa una anul·lació parcial o completa de la comanda TARANNÀ procedirà a la devolució de l'import pagat utilitzant la passarel·la de pagament mitjançant la qual el Client va realitzar el pagament.

 

5 - Negativa a tramitar una comanda

TARANNÀ es reserva el dret de retirar qualsevol producte de la web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut de la mateixa. TARANNÀ es compromet a fer el possible per tramitar sempre totes les comandes, però pot haver circumstàncies excepcionals que obliguin a rebutjar la tramitació de alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació, pel que ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la nostra discreció.

TARANNÀ no serà responsable davant vostre o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del web, independentment de si aquest producte hagi estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut del web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li haguem enviat la Confirmació de comanda.

 

6 - Preu dels productes comercialitzats i IVA

TARANNÀ indica al costat de la descripció de cada un dels productes, el preu del mateix expressat en euros.

Els preus que apareixen al costat de la descripció del producte són en qualsevol cas preus finals de manera que inclouen l'Impost sobre el valor afegit (IVA).

Els preus dels productes són inclosos al costat de la fitxa del producte pel que són d'accés públic (no cal constar registrat com a client per a la consulta).

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

 

7 - Facturació i pagament

TARANNÀ remetrà al Client un correu electrònic de confirmació de comanda en el qual es recollirà tota la informació relativa a la comanda efectuada pel Client, incloent el preu total i l'adreça postal facilitada pel Client on s'efectuarà el lliurament un cop aquest hagi realitzat el corresponent pagament.

El pagament del preu s'efectuarà a través de les plataformes de pagament integrades en TARANNÀ i sempre sota protocol segur SSL. En qualsevol cas, i per tal d'acreditar la identificació, el Client haurà de confirmar que l'adreça web de la pàgina des de la que efectuï el pagament s'inicia amb "https: //."

Les passarel·les de pagament disponibles per al Client consumidor són les següents: PAYPAL I TPV (VISA-MASTERCARD)

TARANNÀ tindrà per efectiva la compra un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de la referida entitat bancària. Si el procés de compra s'interromp per qualsevol motiu o si l'import satisfet no aconsegueix la quantitat corresponent (incloent despeses de gestió i comissions bancàries), TARANNÀ suspendrà el procés informant al Client.

En el cas de pagament a través de transferència bancària, si aquesta no s'ha formalitzat en 3 dies TARANNÀ cancel.laria la comanda.

En l'apartat "El meu compte", el Client, que s'hagi registrat degudament, podrà visualitzar tots els productes adquirits fins a aquest moment; així com, descarregar còpia de les factures de compra generades.

 

8 - Procés de contractació

Segons l'article 23 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes celebrats per via electrònica com el present, seran plenament efectius i estan previstos per l'ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa.

Les presents condicions de contractació es troben a disposició de tots els clients de TARANNÀ de forma lliure i gratuïta.

L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el Client disposi de connexió a Internet.

Tots i cada un dels productes oferts estan degudament descrits a la fitxa de producte que sempre estarà a disposició dels clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en la mateixa.

Es considera que la compra és vàlida a partir que el Client pressioni el botó de "Confirmar / pagar / OK" de la corresponent passarel·la de pagament per ell escollida o bé des del moment d'emissió de la transferència o ingrés a favor de TARANNÀ (en el cas de pagament mitjançant transferència bancària), entenent-se que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l'acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d'acceptar les presents condicions generals de contractació.

TARANNÀ com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà el document de comanda electrònic, en què es formalitza el present contracte. Aquest document de comanda electrònic, així com la factura de compra que es generi, seran accessibles per al Client que estigui degudament registrat des de l'àrea "El meu compte".

L'idioma en què serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present contracte serà, excepte indicació en contra, el català.

 

 9 - Entrega del producte: procediment

Sense perjudici del que estableix la clàusula 4 i 5 respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, TARANNÀ es compromet a fer tot el possible per posar la comanda a disposició del Client en la direcció per aquest indicada en un termini de 24 a 72 hores laborables a comptar des del moment en què s'hagi preparat la comanda i s'hagi enviat el document electrònic de confirmació d'enviament de la comanda.

Si s'ha produït un trencament d'estoc, vacances o qualsevol circumstància per la qual la comanda hauria de demorar-se un termini prou raonable més enllà de les mitjanes de lliurament establertes, TARANNÀ es posarà en contacte amb el Client per informar d'aquest extrem.

Per enviaments a Europa el termini de lliurament serà de 15 dies.

El Client, un cop hagi realitzat la comanda rebrà un correu electrònic de confirmació de comanda amb el resum d'aquest, un altre correu electrònic confirmant que s'ha rebut correctament el pagament en el cas de pagament a través de transferència bancària i un altre correu electrònic de confirmació d'enviament de demanat quan la comanda hagi sortit dels nostres magatzems.

 

10 - Incapacitat o dificultats de lliurament

A partir del moment en que la comanda estigui llest per al seu lliurament, és responsabilitat del Client preocupar i fer tot el possible per tal de poder rebre'l.

Aconsellem facilitar un horari preferent de lliurament en el moment d'efectuar la comanda o d'avisar directament a TARANNÀ amb celeritat si detecta alguna anomalia en l'enviament.

En el cas d'enviaments mitjançant agència de transport, el transportista efectuarà 2 intents de lliurament. Si fos necessari un tercer intent de lliurament, anirà a càrrec del Client.

Si la comanda fos retornat per l'agència de transports, el Client haurà d'abonar novament les despeses d'enviament si voleu que es procedeixi a reenviar la comanda.

Per a l'opció "recollida en transportista" el Client té un termini de 30 dies a comptar de la data de confirmació d'enviament del pagament per passar a recollir-lo.

 

11 - Dret de desistiment / Devolucions

En mèrits del que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients i altres lleis complementàries, TARANNÀ informa els clients: el Client pot exercir el seu dret de desistiment dins el termini màxim de 15 dies hàbils des del moment de la recepció del producte.

D'acord amb el que estableix l'article 45 del Reial Decret Llei 1/2007, no serà possible exercir el dret de desistiment en aquells casos en què siguin adquirits productes confeccionats o manipulats d'acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

- Si el producte no es correspon amb el que esperaves i vols tornar-lo hauràs de fer-te càrrec del cost d'enviament. El producte ha d'estar en el seu embalatge original i en perfecte estat i sense cap indici que hagi estat obert, manipulat o provat. Si compleixes aquestes condicions podràs optar per un canvi per un altre producte, devolució de l'import exacte de la compra (sense les despeses d'enviament) o un val per a la teva propera compra.

-Si el producte és defectuós o per error no és el que havies comprat, Tarannà es fa càrrec de la recollida i ens comprometem a canviar-te'l pel producte corresponent.

En qualsevol cas disposes d'un termini de 15 dies a partir de la recepció del producte per efectuar aquesta devolució. En tots dos casos hauràs enviar-nos un correu electrònic a taranna@tarannacosmetics.com indicant-nos el número de comanda i el motiu de la devolució (en cas de producte defectuós o producte erroni hauràs adjuntar-nos fotos de productes en qüestió).

Les despeses derivades de devolucions per qualsevol altra raó no especificada anteriorment seran a càrrec del comprador.

Les devolucions de les comandes es remetran a:

TARANNÀ COSMÈTICA NATURAL
Carrer Nou, 17
08241 Manresa

S'efectuarà la devolució o canvi del producte un cop rebem la mercaderia a les nostres instal·lacions i havent comprovat el seu estat es procedirà a la devolució de l'import o canvi de mercaderia o un val pel mateix import a www.tarannacosmetics.com

 

12 - Garanties / defectes de l'article

Els productes oferts des TARANNÀ són originals de la marca, amb garantia del fabricant i sense cap defecte; comptant tots ells amb els terminis de garanties legalment establerts. En el cas que el producte adquirit tingui alguna mena de desperfecte, el client ha d'informar TARANNÀ de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'aquesta situació.

Pel que fa al procés de devolució, el Client haurà de complir les següents condicions:

PRIMER.- El Client final ha d'informar TARANNÀ seva voluntat d'exercir el seu dret de desistiment en els 15 dies següents a la recepció de la comanda, tenint en compte el següent:

Usuari registrat: L'usuari que s'hagi registrat, haurà d'entrar al seu compte de client i en l'apartat de "Devolucions" seguir les instruccions del producte que desitja tornar indicant el motiu en l'apartat designat a l'efecte.

Usuari no registrat: L'usuari que no s'hagi registrat, ha de registrar-se per realitzar la devolució i seguir els mateixos passos de l'usuari registrat. En el cas de qualsevol dubte pot contactar amb el departament d'atenció al client a l'e-mail: taranna@tarannacosmetics.com amb el "assumpte" DESISTIMENT

SEGON.- El Client està obligat a remetre el producte empaquetat, amb el seu corresponent precinte intacte i sense senyals d'haver estat manipulat o obert, directament a l'adreça de TARANNÀ un cop autoritzat a l'efecte.

TERCER.- Per a l'exercici del dret de devolució el client ha de remetre el producte en la forma i estat en què va ser adquirit sense haver estat utilitzat i dins del seu embalatge, de tal manera que sigui impossible qualsevol deteriorament durant el transport, assumint per tant el Client tots els danys que puguin succeir-se en el mateix i les responsabilitats que se'n derivin.

Pel que fa als productes que requereixen de la seva obertura per poder conèixer el seu correcte funcionament, TARANNÀ requerirà que el producte es trobi en perfecte estat comptant amb tots els seus elements, accessoris i embalatges, sense que pugui donar-se curs a cap devolució que incompleixi aquests requisits.

QUART.- Tramitada la sol·licitud de desistiment, TARANNÀ abonarà al Client la quantitat satisfeta per aquest (sense incloure en cap cas les despeses d'enviament i de gestió en què s'hagués incorregut) dins el termini màxim de 7 dies des del moment de la recepció del producte adquirit. El pagament del referit import al Client serà efectuat per mitjà del canal utilitzat pel Client en el seu pagament inicial.

 

13 - Atenció al client

TARANNÀ posa a disposició dels clients un servei d'atenció al Client, disponible 5 dies a la setmana, de dilluns a divendres, en horari de 10.00h a 13:30h i de 17.00h a 20.00h amb l'objectiu de respondre a qüestions plantejades en relació als productes, a la compra de productes oferts, i si escau a les possibles queixes.

Les vies de contacte posades a disposició són:

Telefònicament: 93 524 18 09

Correu electrònic: taranna@tarannacosmetics.com

Adreça: Carrer Nou, 17 baixos, 08242 Manresa (Barcelona)

 

14 - Responsabilitats

TARANNÀ està obligada a que els continguts, dades o informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web, siguin fiables, veraces i exactes, fent-se responsable dels preus i característiques anunciats. No obstant això, no es farà responsable d'aquelles informacions que hagin estat introduïdes, mostrades o modificades per tercers aliens al prestador.

Totes les imatges inserides en la nostra plataforma no són contractuals si bé sempre vetllem perquè les descripcions dels productes siguin el més exactes possibles a la realitat.

Les parts han de respondre de les infraccions en què haguessin incorregut personalment, quedant indemne la part contrària davant de qualsevol error, culpa o negligència no imputable a ella, i a tot perjudici que es derivi d'aquestes infraccions o errors imputables a l'altra part contractant.

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d'aquest contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions, o pretén obstaculitzar el compliment per l'altra part de les seves, es generarà el dret de l'altra part a reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats, tant per dany emergent, com per lucre cessant segons la legislació vigent

TARANNÀ no serà responsable en cas de no disponibilitat del producte o impossibilitat de lliurament per força major, robatori o pèrdua de cupons o error en la comanda o dades facilitades pel Client. No obstant això, en aquests casos, TARANNÀ es posarà immediatament en contacte amb el Client per tal de trobar la millor solució al cas.

Sempre que els casos als quals s'ha fet referència siguin aliens al control i la diligència deguda pel titular, no hi haurà lloc a indemnització de TARANNÀ al Client per lucre cessant, danys o perjudicis.

 

15 - Propietat intelectual

Tots els continguts que es publiquen en aquesta web -articles, pàgines, fotografies, imatges, descripcions, etc-, estan subjectes als drets d'autor ia  la propietat intel·lectual, dels quals és titular el responsable del projecte TARANNÀ. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el nostre consentiment previ, exprés i per escrit. 

Concretament, no es podran reproduir, difondre, reinterpretar, distribuir, vendre, ni usar amb fins comercials o no els continguts d'aquest web sense el nostre consentiment previ, exprés i per escrit.

Els continguts que apareguin en aquesta web els drets d'autor i propietat intel·lectual siguin d'un tercer (fotografies, opinions, cròniques, etc.), han d'estar degudament assenyalats

 

16 - Nul·litat parcial

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

17 - Condicions de privacitat i cookies

A aquest contracte li són d'aplicació les Normes de privadesa i la Política de cookies, acceptades pel client en el moment en què es registre com Usuari del Web.

 

18 - Modificació de les condicions generals d'ús, de les condicions de contractació, de la política de privacitat i cookies

TARANNÀ es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís tot el conjunt de condicions, termes, polítiques de privacitat i de cookies per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent de l'Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

 

19 - Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre TARANNÀ i els Clients. No obstant això, en aquells casos en què la normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre a un fur determinat, TARANNÀ i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Pot presentar reclamacions dirigint-se a l'adreça electrònica o física assenyalada en l'apartat "atenció al client". Ens comprometem a buscar una solució amistosa al conflicte.

En aquest sentit, i amb anterioritat a la submissió als tribunals de Barcelona, les parts poden sotmetre a l'arbitratge institucional de l'Agència Catalana de Consum a qui s'encomana la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el reglament vigent a inici del mateix.